March 21, 2018

Upute

POST SCRIPTUM

UPUTE

 

Radovi trebaju biti pisani u standardnom formatu A4 (prored 1,5, Times New Roman, veličina slova 12).

Rukopis treba organizirati na sljedeći način:

 1. stranica: naslov i podnaslov, ime(na) autora, ustanova, adresa (uključujući i e-mail);
 1. stranica: naslov i podnaslov, ključne riječi, sažetak na jeziku na kojem je napisan tekst (u slučaju rasprava i članaka); 2. stranica i dalje: glavni dio teksta.

Ako je tekst pisan na bosanskome jeziku, na njegovu kraju treba dati sažetak na engleskom, njemačkom (uključujući i navođenje naslova), a ako je pisan na engleskom ili njemačkom jeziku, sažetak treba biti na bosanskome.

Popis izvora i literature treba početi na novoj stranici.

Na kraju treba dodati sve posebne dijelove (crteže, tablice, slike) koji nisu mogli biti uvršteni u tekst.

Ukoliko se numeriraju, odjeljci trebaju biti označeni arapskim brojkama (1./1.1./1.1.1). Za različite razine upotrebljavati različite tipove slova:

 1. Masnim slovima (Times New Roman)

1.1. Broj masnim slovima, a naslov masnim kosim slovima (Times new Roman)

1.1.1. Broj običnim slovima, a naslov kurzivom (Times New Roman)

Navodi u tekstu sastoje se od prezimena autora i godine objavljivanja rada, te broja stranice nakon zareza, npr.: (Bachelard 1983, 39). Ako je ime autora sastavni dio teksta, navodi se na sljedeći način: Bachelard (1983, 22) tvrdi…

Kraće citate treba započeti i završiti navodnim znacima, a sve duže citate treba oblikovati kao poseban odlomak, odvojen praznim redom od ostatka teksta, uvučeno i kurzivom, bez navodnih znakova.

Riječi ili izraze iz jezika različitog od jezika teksta treba pisati kurzivom i popratiti prijevodom u zagradi, npr.: noun phrase (imenička fraza).

Primjere u radu koji se normalno ne uklapaju u rečenicu u tekstu treba brojčano označiti koristeći arapske brojke u zagradama i odvojiti ih od glavnog teksta praznim redovima. Ako je potrebno, primjeri se mogu grupirati upotrebom malih slova, a u tekstu se pozivati na primjere: (3), (3a), (3a, b) ili (3 a-b).

Na kraju rukopisa, na posebnoj stranici s naslovom Literatura, treba dati cjelovit popis korištene literature. Bibliografske jedinice trebaju biti poredane abecednim redom prema prezimenima autora; svaka jedinica u posebnom odjeljku; drugi i svaki daljnji red uvučen; bez praznih redova između jedinica. Radove istog autora složiti hronološkim redom, od ranijih prema novijima, a radove jednog autora objavljene u istoj godini obilježiti malim slovima (npr. 2001a, 2001b). Ako se navodi više od jednog članka iz iste knjige, treba navesti tu knjigu kao posebnu jedinicu pod imenom urednika, pa u jedinicama za pojedine članke uputiti na cijelu knjigu.

Imena autora po mogućnosti treba dati u cijelosti.

Svaka jedinica treba sadržavati sljedeće elemente, poredane ovim redom i uz upotrebu sljedećih interpunkcijskih znakova:

 • prezime (prvog autora), ime ili inicijal (odvojene zarezom), ime i prezime drugih autora (odvojene zarezom od drugih imena i prezimena);
 • godina objavljivanja u zagradi iza koje slijedi zarez;
 • potpun naslov i podnaslov rada, između kojih se stavlja tačka;
 • uz članke u časopisima navesti ime časopisa, godište i broj, te nakon zarezabrojeve stranica početka i kraja članka;
 • uz članke u knjigama: prezime i ime urednika, nakon zareza skraćenica ur., naslovknjige, nakon zareza broj stranica početka i kraja članka;
 • uz knjige i monografije: izdanje (po potrebi), niz te broj u nizu (po potrebi),izdavač, mjesto izdavanja;
 • naslove knjiga i časopisa treba pisati kurzivom;
 • naslove članaka iz časopisa ili zbornika treba pisati pod navodnim znacima. Nekoliko primjera: Beaugrande, R. de, W. Dressler (1981), Introduction to Text Linguistics, Longman, London Crystal, David, ur. (1995), The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge University Press, Cambridge
Ivić, Milka (1979), “O srpskohrvatskim prilozima za način”, Južnoslovenski filolog 35, 1-18.